online αίτηση    online αίτησηonline αίτηση    online αίτηση

Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII).

Η εν λόγω πρόταση παρεμβάσεων (μία παρέμβαση ή συνδυασμός παρεμβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ. Ειδικότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων στη βάση του ΠΕΑ και της σχετικής έκθεσης, την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εάν, με τις επιλεγμένες παρεμβάσεις, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων όπως αυτές καταγράφονται . Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.

Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου. Αναλυτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται στις εν λόγω προσφορές περιγράφονται στο σημείο Προσφορές.

Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).

Με τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όπως προβλέπονται στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων», διαχωρίζεται σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη).
Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων.

Σύνολο δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά κατηγορία:

Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου
1.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 1.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου 2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο 3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
4.ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) 4.ΕΤΑΚ (ή λογαριασμός ΔΕΗ / άλλου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
5.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII) 5.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
6.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών.Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII). 6.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
Η προσκόμιση των προσφορών στην τράπεζα δεν είναι υποχρεωτική. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται βάσει της αίτησης του πολίτη (Παράρτημα VII).
7.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα (Παράρτημα IV-Α) 7.Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία (Παράρτημα VIII), υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου (Παράρτημα V) 8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Παράρτημα IV-Γ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίαςΥπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα IV-Β)
Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
9.Πλέον πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος. Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
10.Πλέον πρόσφατο Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).Μόνο στην περίπτωση που η κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο

Στην περίπτωση που η χρήση του ακινήτου άλλαξε πρόσφατα και δεν προκύπτει από το Ε1, Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (Έντυπο Παραρτήματος ΙV-Δ ή IV-E) για τη χρήση του ακινήτου ως κατοικία.

 Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
11.Αντίγραφο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προσκομιστεί το ΕΤΑΚ )1 Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
12.Για κατοικία που χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο:Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν:
α)Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)2 και
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου (Παράρτημα VI): ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κατοικία ή επαγγελματική στέγηΓια κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο, τα 12.α και 12.β μπορούν να αντικατασταθούν από:
γ) Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία.
Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
Διευκρινήσεις (1) Διευκρινήσεις (2)
Έντυπα – Παραρτήματα μέρος 1ο(.zip) Έντυπα – Παραρτήματα μέρος 2ο(.zip)

Διευκρινήσεις 1
1. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
2. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 12α, 12β και 12γ.
3. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.
Διευκρινήσεις 2
1. Ο εκπρόσωπος προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
2. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.